ZOP - Maciej Bych

Zasady Ochrony Prywatności


MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY dba o prywatność użytkowników i chroni ich dane osobowe zgodnie ze zwykłymi procedurami obowiązującymi w firmie oraz właściwymi przepisami. Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszych zasad przedstawiających sposób postępowania z danymi użytkowników strony internetowej MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY („maciejbych.pl”).

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY może zbierać i wykorzystywać dane osobowe użytkowników na dwa sposoby: 1.Informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY zbiera informacje przekazane dobrowolnie przez użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej, na przykład informacje podane przy rejestracji celem otrzymywania powiadomień e-mailowych, przy zadawaniu pytań lub przesyłaniu opinii drogą e-mailową bądź przy wypełnianiu ankiety. Część tych informacji stanowią dane osobowe. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do celów, do których zostały przekazane. Na przykład, jeśli użytkownik poda swój adres e-mail przy rejestracji celem otrzymywania powiadomień e-mailowych, MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY użyje adresu e-mail do dostarczania powiadomień zgodnie z życzeniem użytkownika. Powiadomienia e-mailowe zawierają opcję „rezygnacji z subskrypcji”, dzięki której w każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania powiadomień. 2.Informacje przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika. Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na Stronie internetowej, zapisywane są szczegółowe informacje na temat danej wizyty, w tym adres IP użytkownika. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY gromadzi jedynie nazwy domen, ale nie adresy e-mail użytkowników e-mail odwiedzających Stronę internetową, chyba że dany użytkownik dobrowolnie poda swój adres e-mail. Gromadzone informacje pomagają MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY ustalić, jakie treści użytkownik przeglądał, czy żądanie wyświetlenia strony zostało zrealizowane, czy też nie, a także z jakiej przeglądarki użytkownik korzystał na swoim urządzeniu. Dane te są wykorzystywane głównie do celów statystycznych i związanych z monitoringiem, a także pomagają MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY ocenić jakość korzystania ze Strony internetowej i jej efektywność oraz doskonalić jej zawartość. Uwaga: MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY nie wykorzystuje plików cookie.

Przekazanie danych osobowych

Niektóre zgromadzone dane MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY może przekazać do swoich oddziałów, spółek stowarzyszonych, pośredników lub wyznaczonych przedstawicieli.

Udostępnianie i przechowywanie danych osobowych

MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych zbieranych od użytkowników żadnym podmiotom zewnętrznym spoza grupy spółek MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY, jak również nie prowadzi wymiany tych danych z takimi podmiotami bez zgody użytkowników. W przypadku udostępnienia danych osobowych użytkowników innym jednostkom organizacyjnym MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY dane te wykorzystywane są zgodnie z celami, do których zostały pierwotnie zebrane oraz zgodnie z niniejszymi Zasadami ochrony prywatności i przepisami o ochronie danych. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY ujawnia dane osobowe użytkowników podmiotom zewnętrznym jedynie w następujących przypadkach: w celu spełnienia wymagań prawa lub organów regulacyjnych, w celu wyegzekwowania lub zastosowania swoich warunków prowadzenia działalności lub za zgodą użytkowników. W takich przypadkach podejmowane są odpowiednie kroki celem ochrony danych osobowych użytkowników. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY może również udostępniać dane osobowe użytkowników podmiotom zewnętrznym zaangażowanym przez siebie do realizacji usług pomocniczych. Takie podmioty zewnętrzne zobowiązane są wykorzystywać udostępnione im dane osobowe jedynie do celów związanych ze świadczeniem usług w imieniu MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY oraz traktować te dane jako ściśle poufne. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY przechowuje dane osobowe zebrane za pośrednictwem Strony internetowej jedynie przez okres potrzebny do realizacji celów, dla których dane te zostały zebrane, bądź przez okres dozwolony na mocy właściwych przepisów. Celem MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY jest zapewnienie użytkownikom jak najlepszych wrażeń podczas korzystania ze Strony internetowej. 

Dostęp do treści i usług specjalnych

Dostęp do niektórych części i treści Strony internetowej, takie jak powiadomienia e-mailowe MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY, wymaga rejestracji w bazie danych MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY. Użytkownicy, którzy nie chcą się rejestrować ani przekazywać swoich danych osobowych, mogą mimo to korzystać z większości Strony internetowej. Zarejestrowani użytkownicy otrzymujący powiadomienia e-mailowe mogą w każdej chwili zmienić dane klienta w części dotyczącej powiadomień e-mailowych na Stronie internetowej.

Bezpieczeństwo

Wszystkie dane zebrane od użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej są chronione przed nieuprawnionym dostępem. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY stosuje w swoich obiektach fizycznych odpowiednie środki i procedury bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć informacje zebrane od użytkowników za pośrednictwem Strony internetowej przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub modyfikacją. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia bezpieczeństwa pozostające poza jej uzasadnioną kontrolą.

Łącza do stron prowadzonych przez podmioty zewnętrzne

W przypadku gdy na Stronie internetowej dostępne są łącza do innych stron, prowadzonych przez podmioty inne niż MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY, zawartość tych stron nie podlega niniejszym zasadom ochrony prywatności i nie jest zatwierdzona przez MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY. Strony takie stosują własne zasady ochrony prywatności oraz praktyki dotyczące gromadzenia danych. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY nie ponosi odpowiedzialności za takie niezależne zasady, jak również za zawartość czy bezpieczeństwo takich innych stron internetowych, ani za stosowane przez nie praktyki dotyczące ochrony prywatności.

Zgoda

Korzystanie ze Strony internetowej oznacza akceptację Zasad ochrony prywatności MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY. Osoby, które nie akceptują jakiegokolwiek zapisu niniejszych Zasad, proszone są o niekorzystanie ze Strony internetowej oraz o nieprzekazywanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

Kontakt

MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY dąży do zapewnienia, aby wszystkie informacje przechowywane na temat użytkowników odwiedzających Stronę internetową były dokładne, aktualne i pełne. Pytania dotyczące niniejszych zasad lub prośby o wgląd w przechowywane dane bądź ich aktualizację lub korektę należy kierować e-mailowo lub telefonicznie do:

Siedziba firmy

MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY 55-200 Oława,
ul. Bolesława Chrobrego 28/1
tel +48 664 098 900
e-mail trener@maciejbych.pl

Powiadomienie o zmianach

MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w dowolnym momencie poprawek lub zmian w niniejszych zasadach. Zmienione zasady będą obowiązywać od daty opublikowania na Stronie internetowej. Użytkownik akceptuje, że jest to wystarczające powiadomienie przez MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY o wprowadzonych poprawkach lub zmianach. MACIEJ BYCH TRENER OSOBISTY zachęca użytkowników do regularnego sprawdzania Zasad ochrony prywatności pod kątem ewentualnych zmian.