REGULAMIN - Maciej Bych

Regulamin świadczenia usług Studia I’FIT Maciej Bych

Cześć, Jestem Maciej Bych, prowadzę działalność pod firmą Maciej Bych Trener Osobisty, ul. Bolesława Chrobrego 28/1, 55-200 Oława, NIP 9121075007, REGON 020512612, e-mail biuro@maciejbych.pl, numer telefonu: 664 098 900 (dalej określany jako „Trener”) w niniejszym Regulaminie znajdziesz zasady na jakich świadczę swoje usługi (dalej będziesz określany jako „Klient”). Pamiętaj, jeżeli w trakcie korzystania z moich usług będziesz mieć jakiekolwiek wątpliwości co do ich zakresu, zasad – śmiało pytaj mnie osobiście, e-mailowo, czy telefonicznie. Jestem do Twojej dyspozycji. Kontakt do mnie odnajdziesz powyżej.

I. Czym się zajmuje?

Prowadzę treningi w oparciu o swoje długoletnie doświadczenie. Zdrowa aktywność fizyczna wymaga odpowiedniego doboru ćwiczeń fizycznych. W planowaniu poszczególnych zajęć uwzględniam właściwości osobowe Klienta/Zawodnika. Wszystko po to, abyś osiągał swoje cele treningowe i zdrowotne.

II. Jakie usługi świadczę?

Trening fitness

1. Trening fitness to zajęcia grupowe odbywające się zgodnie z grafikiem. Zajęcia mają zróżnicowany charakter. Zastosowane przez Trenera metody dostosowane są do możliwości wszystkich uczestników. Trening fitness obejmuje przygotowywanie do współzawodnictwa sportowego – zarówno amatorskiego, jak i profesjonalnego. 2. Uczestnictwo w treningach fitness możliwe jest po zakupie przez Klienta, jednego z niżej wskazanych pakietów: - pakiet roczny z miesięcznym wypowiedzeniem – zawierasz umowę na czas określony – jednego roku. Jeżeli chcesz zrezygnować –masz miesięczny okres wypowiedzenia. - pakiet 6 miesięcy - zawierasz umowę na czas określony – sześciu miesięczny. Jeżeli chcesz zrezygnować – masz miesięczny okres wypowiedzenia. - pakiet free – zawierasz umowę na czas nieokreślony i z możesz zrezygnować w każdej chwili jej trwania – czyli z możliwością wypowiedzenia jej w każdym czasie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy to miesiąc. Wypowiedzenie –czyli rezygnację z moich usług– możesz złożyć e-mailem, czy po prostu powiedzieć/ czy za pośrednictwem wiadomości sms. Oznacza to, że jeżeli np. kupujesz pakiet free 16 marca i nie chcesz dalej korzystać z moich usług – po prostu poinformuj mnie do końca okresu rozliczeniowego czyli tj. do 15 kwietnia – Twój pakiet zakończony się wtedy z końcem danego okresu rozliczeniowego. 3. Zakup pakietu uprawnia do wejścia na nieograniczoną ilość treningów fitness, po uprzednim zapisaniu się na zajęcia. 4. Ze względu na specyfikę treningów obowiązują ograniczenia osobowe co do ilości osób na poszczególnych zajęciach. Informacje o limitach na dane treningi fitness znajdziesz w grafiku zapisowym.

Treningi indywidualne

1. Trening indywidualny to zajęcia z Trenerem oraz plan ćwiczeniowy skrojony do Twoich indywidualnych potrzeb. Obejmuje również przygotowywanie do współzawodnictwa sportowego – zarówno amatorskiego, jak i profesjonalnego. 2. Treningi indywidualne dostępne są w pakietach: - pakiet 12 roczny – 12 treningów w miesiącu przez rok – zawierasz umowę na czas określony - jednego roku. Jeżeli chcesz zrezygnować – obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia; - pakiet 12 na czas określony 9 miesięcy lub inny wskazany w umowie - zawierasz – umowę na czas określony 9-ciu miesięcy lub inny wskazany w oświadczeniu. Jeżeli chcesz zrezygnować – obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia; - pakiet 8 roczny – 8 treningów w miesiącu przez rok – zawierasz umowę na czas określony - jednego roku, Jeżeli chcesz zrezygnować – obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia; - pakiet 8 na czas na czas określony 9 miesięcy lub inny wskazany w umowie - zawierasz – umowę na czas określony 9-ciu miesięcy lub inny uzgodniony w umowie. Jeżeli chcesz zrezygnować – obowiązuje miesięczny okres wypowiedzenia,

Kontrakt sport

1. Kontrakt sport obejmuje specjalne treningi przeznaczone dla osób uczestniczących w współzawodnictwie zawodowym – triathlonie i biegach. 2. Zajęcia ukształtowane są w określony plan treningowy, który zawiera w jednym miesiącu: - 4 treningi pływania; - 4 treningi techniki biegowej lub kolarskie w miesiącu; - 4 trening motoryczny w studio w plenerze; 3. Kontrakt sport to umowa zawierana na czas określony: - okres 1 roku - zawierasz umowę na czas określony - jednego roku, lub - sezon liczący 12 miesięcy zawierasz umowę na czas określony -Jeżeli chcesz zrezygnować – miesięczny okres wypowiedzenia liczony ze skutkiem na koniec miesiąca.

Karta gościa

Po wykupie pojedynczego treningu indywidualnego lub treningu fitness, które uprawniają do skorzystania z jednego treningu po uprzednim zapisaniu i złożeniu oświadczenia co do danych osobowych oraz zapoznania się z regulaminem.

III. Zasady i spodoba płatności

1. Płatności za usługi następuje cyklicznie – zgodnie z okresem rozliczeniowym. 2. Okres rozliczeniowy to miesiąc. 3. W przypadku treningów fitness pakietu rocznego, pakietu 6 miesięcy i kontraktu sportowego, treningów personalnych Klient płaci z góry – przy zawarciu umowy za pierwszy miesiąc proporcjonalnie do końca miesiąca kalendarzowego. Następne płatności odbywają się – z góry do 10-tego każdego miesiąca. W pozostałych sytuacjach – Klient realizuje płatności z góry lub w sposób wskazany w ofercie. 5. Za usługi świadczone przez Trenera Klient może płacić gotówką lub przelewem na rachunek wskazany w pierwszym e-mailu. 6. Jeżeli Klient ma zaległości płatnicze Trener może nie wpuścić Klienta na treningi, nawet jeśli jest zapisany, dopóki nie ureguluje zaległej płatności.

IV. Gdzie odbywają się treningi?

1. Treningi odbywają się w Studio, które mieści się Termy Jakuba Oława ul. 1go Maja 33A lub wskazanym plenerze/obiekcie sportowym. 2. W przypadku treningów odbywające poza Studiem na obiektach sportowych m.in. stadionach, basenach Klienci są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania regulaminów poszczególnych obiektów oraz dokonaniu opłat wstępu na dany obiekt np. basen/stadion.

V. Jak wygląda organizacja zajęć?

Trening fitness

1. Treningi fitness odbywają się w Studiu zgodnie z grafikiem. Mogą odbywać się również w plenerze. 2. Na treningi obowiązują wcześniejsze zapisy, które Klient może zrealizować przez grafik zapisowy. 3. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. Klient, przy zawieraniu umowy, deklaruje godziny i dni tygodnia, które będzie uczęszczał – w ten sposób jest wpisywany do tzw. stałej grupy uczestników, którzy mają automatycznie zarezerwowane miejsce na zajęciach w deklarowanym czasie. Jeżeli zmieni się grafik lub preferencje Klienta – informacje należy przekazać e-mailowo odpowiednio do Trenera lub Klienta. Możliwość wpisania do tzw. stałej grupy uczestników danego treningu uzależniona jest od dostępności wolnych miejsc. 4. Jeżeli Klient nie może stawić się na zajęcia, na które się zapisał, jest zobowiązany wpisać się minimum 6 godziny przed rozpoczęciem zajęć, chyba że wystąpiła przeszkoda nagła. Jeżeli trzykrotnie Klient nie będzie obecny na zajęciach, na które się zapisał, może zostać wykreślony ze stałej grupy.

Treningi indywidulane

1. Terminy treningów są uzgadniane z Klientem indywidulanie. Zajęcia odbywają się w Studio. 2. Zajęcia mogą zostać odwołane za pośrednictwem wiadomości sms na min 4h 3. W przypadku braku odwołania treningu przez Klienta, zgodnie z trybem wskazanym powyżej, ze względu na rezerwację czasu Trenera oraz Sali, trening uznaje się za zrealizowany 4. Istnieje możliwość odrobienia dwóch treningów w cyklu miesiąca kalendarzowego przy po wspólnym uzgodnieniu terminu. Jeżeli nie ma możliwości czasowej po stronie Trenera lub Klienta co do odrobienia -

Kontrakt sport

1. Odbywają się według określonego grafiku 2. Liczba osób, które mogą uczestniczyć w zajęciach jest ograniczona. Jest uzależniona od możliwości lokalowych oraz specyfiki zajęć. 3. Każdy Zawodnik ćwiczy ze mną 2x w tyg na basenie, podczas biegania lub na rowerze ale dodatkowo dostaje co tydzień szczegółowy plan na e-mail. 4. Ilekroć w niniejszym regulaminie odnosi się zapis do Klienta, należy go stosować również do Zawodnika, chyba, że z treści zapisów wynika inaczej.

VI. Jak zawierasz ze mną umowę?

1. Klient zawiera umowę z Trenerem o świadczenie danych usług – w zależności od wyboru danej usługi. 2. Na jej treść składa się oświadczenie/kontrakt sportowy co do wyboru i treści poszczególnej usługi (wypełniany i podpisywany na początku współpracy) oraz niniejszy regulamin. 3. Klientem może zostać osoba pełnoletnia posiadająca zdolność do czynności prawnych. Osoba niepełnoletnia może zostać Klientem po wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego złożonej pisemnie w obecności Trenera. W przypadku osób niepełnoletnich trener musi wyrazić zgodę na udział w konkretnych zajęciach. 4. Umowa z Trenerem ma charakter osobisty i nie może być przeniesiona na osoby trzecie. 5. Terminy wypowiedzenia poszczególnych umów, są wskazane w pkt II. 6. Wyjątkowo – w przypadku osób naruszających rażąco lub uporczywie zasady tego regulaminu i porządku Studia po jednokrotnym pisemnym ostrzeżeniu może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. Na tych samych zasadach Klient może rozwiązać umowę z Trenerem. 7. Jeżeli treningi nie mogą odbyć się z przyczyn losowych, Trener informuje Klientów o tym fakcie oraz wskazuje termin ich odrobienia. 8. Klient, który ma Pakiet fitness roczny w przypadku urlopu może zgłosić go Trenerowi i płaci 50% zawarcia umowy na 2 tygodnie bezpłatnie zawiesić obowiązywanie umowy. 9. Zawieszenie obowiązywania pakietu w kwestiach zdrowotnych jest indywidulanie uzgadnianie Trenerem.

VI. Na jakich zasadach uczestniczysz w treningach?

1. Klient uczestniczy w treningach dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Może w nich uczestniczyć, gdy nie ma przeciwskazań do wykonywania ćwiczeń. W celu uzyskania informacji dotyczących możliwości wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz braku istnienia jakakolwiek przeciwskazań uczęszczania na treningi wskazane jest wykonanie odpowiednich badań lekarskich i zasięgniecie opinii lekarza specjalisty. 2. Pamiętaj, aby intensywność i rodzaj ćwiczeń dobierać do swojego aktualnego stanu zdrowia i kondycji fizycznej. Jeżeli nie masz pewności jak wykonać dane ćwiczenie albo na jakie inne możesz je zamienić – zapytaj Trenera. 3.W przypadku złego samopoczucia, urazu, kontuzji lub innych problemów zdrowotnych Klient powinien niezwłocznie poinformować Trenera przed rozpoczęciem zajęć 4. Ćwicz tak, aby nie zakłócać pracy innych Klientów. 5. Klient jest zobowiązany do wykonywania poleceń Trenera. 6. Na zajęcia i treningi ubierz strój sportowy oraz zmienne buty sportowe 7. Z pomieszczeń i urządzeń Studia Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób wskazany przez Trenera wynikających ze stosownych instrukcji bądź informacji, a w razie ich braku zgodnie z dobrą praktyką lub zasadami ostrożności. 8. Trener może poprosić Klienta o opuszczenie Studia/treningu w przypadku: - gdy zachowanie Klienta zagraża bezpieczeństwu innych Klientów oraz porządkowi w Studiu/innym obiekcie sportowym, - nieprzestrzegania poleceń wydawanych przez Trenera; - nieprzestrzegania zasad obsługi i instrukcji sprzętu znajdującego się w obiekcie, w szczególności, gdy zachowanie Klienta grozi uszkodzeniem sprzętu. 9. Korzystanie z usług Trenera wiąże się z możliwością utrwalenia wizerunku Klienta podczas ćwiczeń (zdjęcia) i publikowania ich w mediach społecznościach, stronie internetowej, na kanałach należących do Trenera oraz współpracujących z nim współpracujących instruktorów. Klient przy rozpoczęciu współpracy z Trenerem oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów, czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Na żądanie Klienta jego opublikowany wizerunek będzie – w miarę możliwości technicznych – zanonimizowany lub usunięty. Ewentualne zdjęcia mogą służyć Trenerowi do działalności promocyjnej lub reklamowej. 10. W przypadku organizowania przez Trenera zajęć w plenerze (m.in. wycieczki rowerowe, kajakowe, ćwiczenia w plenerze) odpowiedzialność Trenera ograniczona jest wyłącznie do szkód powstałych z winy umyślnej Trenera oraz szkód wynikających bezpośrednio z nieprawidłowych instrukcji i poleceń Trenera. Ponadto wyłączona jest odpowiedzialność Trenera za szkody wynikające z wypadków komunikacyjnych, utopień, niefortunnych upadków Klienta, szkód wyrządzonych przez osoby trzecie. 11. Trener nie ponosi odpowiedzialność za pogrożenie stanu zdrowa Klienta wywołanego nadmiernymi obciążenia w trakcie ćwiczeń. Klient korzysta z usług Trenera na własną odpowiedzialność i nie może zgłaszać pod adresem Trenera żadnych roszczeń z tytułu uszkodzeń ciała lub utraty zdrowia w związku z korzystaniem usług, chyba ze zostało spowodowane przez Trenera lub jego personel w wyniku winny umyślnej.

VII. Jak wyglądają podstawowe zasady porządku w Studio?

1. W pomieszczeniach Studio obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, e-papierosów, spożywania alkoholu. 2. Zabrania się wnoszenia niebezpiecznych narzędzi, broni, materiałów pirotechnicznych, łatwopalnych oraz wybuchowych. 3. Trener może zainstalować monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku Studia. Oczywiście o tym, będziesz zawiadomiony poprzez stosowne informacje.

VIII. Studio Online

1. Klienci, którzy przy zawieranych umowach – w zależności od aktualnej oferty – otrzymują dostęp do prywatnego kanału YouTube Trenera, gdzie są tworzone programy ćwiczeń. 2. Pamiętaj, gdy ćwiczysz samodzielnie, robisz to na swoją odpowiedzialność. Stosuj zasady wskazane w pkt VI odpowiednio do swoich możliwości oraz warunków w jakich ćwiczysz.

IX. Dieta

W ofercie Trenera do poszczególnych usług mogą pojawić się promocje co do zniżek w zakresie korzystania z usług dietetycznych. Zasady korzystania z tychże usług są odrębne. Znajdziesz je na stronie internetowej: https://bych.fitdietetyk.pl/.

X. Jakie dane osobowe przetwarzamy i na jakich zasadach?

1. Administratorami danych jest Maciej Bych Trener Osobisty, ul. Bolesława Chrobrego 28/1, 55-200 Oława, NIP 9121075007, jeśli chcesz ze mną skontaktować w sprawie ochrony danych osobowych śmiało pisz, dzwoń na dane znajdziesz powyżej. 2. Twoje dane są przetwarzane w następujących sytuacjach ze względu na: a) działania zmierzające do zawarcia umowy i realizacji usług Trenera – podanie danych osobowych w tym zakresie jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystania z usług Trenera, zapisywania się na zajęcia; b) marketing bezpośredni w celu oferowania usług za pośrednictwem sms, telefonicznie oraz drogą elektroniczną - udzielasz nam tzw. zgody marketingowej na te działania, w każdej chwili możesz ją cofnąć; c) cele: analityczne i statystyczne, marketingowe, tak aby poprawić dobór, jakość świadczonych usług i ułatwić Klientowi wybór odpowiednich produktów; jak również w celach: obrony swoich praw lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, zapewnienie porządku i bezpieczeństwa na terenie Studio (m.in. monitoring ) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności - co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora; d) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, a tj. z art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. 3.W przypadku zgody udzielonej w celu marketingu bezpośredniego w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem. 4. W celach marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane takie jak: podstawowe identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej). Możliwe również, że Twoje dane będą przekazywane podmiotom z którymi współpracuje przy innych usługach świadczonych przeze mnie. Jeżeli nie będziesz chciał otrzymywać jakichkolwiek informacji – zgodę możesz cofnąć, po przez poinformowanie. W przypadku zdjęć i filmików z zajęć może zostać również utrwalony Twój wizerunek. 5. Odbiorcami danych osobowych są osoby współpracujące ze Administratorem oraz podmioty zajmujące się m.in. obsługą informatyczną i księgową, prawną, marketingową, czy też systemu poczty elektronicznej. Administratorzy współpracują z podmiotami, które gwarantują odpowiedni poziom zabezpieczenia Twoich danych. 6. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji usługi oraz ewentualnych roszczeń, jak również przez czas wskazany przez przepisy prawa. Dane marketingowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub skutecznego żądania usunięcia danych. 7. Przedmiotowe dane ze względu na stosowanie u Administratora nowoczesnych technologii w komunikacji mogą być przekazywane do państw spoza Unii Europejskiej, odbywa się to z zastosowaniem stosownych zabezpieczeń. Jeśli chcesz wiedzieć więcej co do tychże zabezpieczeń skontaktuj się z Administratorem. 8. Przysługuje Tobie prawo do dostępu do swoich danych, sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych, prawo do przenoszenia danych do innego administratora oraz do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jak również prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach w pkt 2 c) ze względu na Twoją szczególną sytuację, którą powinieneś wykazać, abyśmy mogli odnieść się do Twojego zdania. Przysługuje Tobie prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.

XI. Jak zgłaszać reklamacje? Jak będą wprowadzane zmiany Regulaminu?

1. Jeżeli masz jakieś reklamacje – napisz do mnie e-maila albo porozmawiaj. Niezwłocznie udzielę Tobie odpowiedzi. 2. Wszelkie zmiany Regulaminu ,Grafiku, Cennika będą ogłaszane z odpowiednim wyprzedaniem, tak abyś mógł zawsze mieć możliwość bezkosztowego wypowiedzenie/zrezygnowania z Umowy z Trenerem, jeżeli nie będzie akceptował nowych warunków. 3. Zmiana Regulaminu będzie zawierała datę wejścia w życie nie krótsza niż 14 dni oraz będzie zawierała co najmniej 14 dniowy czas na wypowiedzenie Umowy. O zmianie poinformujemy Cię przez e-maila. 4. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej strona umowy –Klient lub Trener– u której wystąpią w związku z tym opóźnienia lub szkody poinformuje o tym drugą Stronę niezwłocznie od wystąpienia Siły Wyższej, opisując charakter Siły Wyższej oraz przewidywany okres jej trwania. Jeżeli sytuacja związana z Siłą Wyższą trwa dłużej niż 30 dni lub przewiduje się, że potrwa dłużej niż 30 dni wówczas każda ze Stron ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy na mocy pisemnego oświadczenia, przy czym żadna ze Stron nie będzie uprawniona do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych. W tych przypadkach prawa i obowiązki obu Stron zostaną zawieszone. Regulamin ważny od. 1.01.2021